XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Phần mềm là khái niệm khá trừu tượng, được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình cùng với dữ liệu được xây dựng và phát triển một cách hệ thống để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của người dùng.

YÊU CẦU BÁO GIÁ